Els residus orgànics

És la fracció de residus municipals formada per restes de menjar i restes vegetals de proporcions menudes que poden ser recollides selectivament.

Aquesta fracció representa entre el 30 i el 40 % del total de residus que generem a casa.

El cicle de la matèria orgànica

La correcta gestió d’aquesta fracció permet convertir un residu en adob de molta qualitat,  evitar col·lapsar els abocadors i aprofitar un recurs tan necessari.

Beneficis de reciclar els residus orgànics

Gairebé el 40% dels residus que generem són de matèria orgànica! Si els tirem al contenidor marró reduirem gairebé a la meitat els residus destinats a abocadors i incineradores.

  1. Millorem la resta de reciclatge: Separant la fracció orgànica, evitem que altres residus com el paper i el cartró s’embrutin, i per tant, és reciclen adequadament.
  2. Generem energia: Al reciclar residus orgànics, facilitem l’obtenció de biogàs, que és un recurs energètic renovable que ens pot ajudar a reduir la dependència energètica de l’exterior. A més a més estem generant energia de la brossa!
  3. Adobem la terra: El compost que és genera a través de la transformació de residus orgànics és converteix en fertilitzant per als nostres camps.
  4. Reduïm la contaminació ambiental: No destinant la fracció orgànica a incineradores i abocadors, evitem que es generin lixiviats i gasos d’efecte hivernacle.